Stichting Sportkompas zoekt bestuursleden

Voor het bestuur van stichting Sportkompas zijn wij op zoek naar versterking! Stichting Sportkompas (SSK) beheert en exploiteert binnensportaccommodaties, sportzalen en een overdekt zwembad en stimuleert het sporten en bewegen in de gemeente Brummen. Het bestuur van SSK bestaat op dit moment uit een tweetal bestuursleden aangevuld met 4 interim-bestuursleden.

Wij zijn, per 1 januari 2020, op zoek naar bestuurders met affiniteit voor sport en bewegen, die graag een steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van SSK.

Wat ga je doen?

Het bestuur van SSK is zodanig samengesteld dat de leden van het bestuur samen over de vereiste kennis en kunde beschikken om de volgende punten in algemene zin te kunnen beoordelen:

Het beheer en de exploitatie van de zwem -en binnensportvoorzieningen door de gemeente Brummen aan SSK toevertrouwd, zoals de locaties aan de L.R. Beijenlaan in Brummen en Händelstraat en Kloosterstraat in Eerbeek en de bijbehorende horeca.
Uitvoeren van aan SSK toevertrouwd gemeentelijk sportbeleid, sportstimuleringsbeleid en gezondheidsbeleid.

We zijn op zoek naar mensen met ervaring en competenties om de taken van het bestuur kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

Taken bestuur

 • toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de manager;
 • adviseur van de manager onder meer op het gebied van het opstellen van strategisch beleid;
 • vaststellen van strategisch beleid;
 • formeel werkgever van alle personeelsleden.

Welke competenties zoeken we?

 • affiniteit met de doelstelling van SSK;
 • gevoel voor wat leeft onder de gebruikers van de accommodaties zowel individueel als onder de verenigingen;
 • maatschappelijk betrokken;
 • teamspeler.

Onderstaande competenties en kennis zijn gewenst in het bestuur van SSK:

 • politiek-bestuurlijk gevoel;
 • kennis van duurzaamheid;
 • technisch inzicht;
 • kennis van bedrijfsvoering;
 • bekendheid met HRM;
 • PR en marketing;
 • kennis van (fiscale) wet- en regelgeving.

Het bestuur bestaat uit minimaal 5, maximaal 7 bestuursleden, de zittingsperiode is 4 jaar met mogelijkheid van verlenging met een tweede periode. Van de bestuursleden is tenminste 51% woonachtig in de gemeente Brummen. De bestuursfuncties voorzitter, secretaris en penningmeester moeten nog ingevuld worden. Het streven is een bestuur op “afstand” te zijn en het huidige bestuur onderzoekt welke vorm van governance daar het beste bij past.

Voor het specifieke functieprofiel voorzitter, secretaris en penningmeester, algemeen bestuurslid verwijzen wij u naar de profielen hieronder. Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met mevr. Ingrid de Pagter (interim voorzitter) via 06-22412164.

Vergoeding

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar. Daarnaast kunnen bestuursleden (van buiten gemeente Brummen) hun reis- en verblijfskosten declareren.

Reageren?

Wij zien reacties graag per mail aan vivian@stichtingsportkompas.nl tegemoet voor 30 september a.s. Het streven is om in week 41 de gesprekken te voeren.

Functieprofiel voorzitter

Doel: het leiden van het bestuur van de SSK. Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil. De voorzitter in een bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen deze functie.

De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • coördineren (van activiteiten) en leiding geven;
 • leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;

Takenpakket:

 • bewaakt de statuten;
 • ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • bereidt de bestuursvergaderingen voor;
 • zit de bestuursvergaderingen voor;
 • stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • is medeondertekenaar van officiële stukken.

Functieprofiel secretaris

Doel: draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de SSK. Een secretaris wordt ook wel gekarakteriseerd als het geheugen van het bestuur.

Takenpakket:

 • stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen;
 • bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor;
 • draagt zorg dat de vergaderingen genotuleerd worden;
 • handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer ten behoeve van het bestuur af;
 • geeft belangrijke informatie door aan het bestuur.

Functieprofiel penningmeester

Doel: verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. De penningmeester vertaalt het beleid in geld.

Takenpakket:

 • adviseert over en beoordeelt de jaarlijkse begroting en is verantwoordelijk voor het proces tot het opstellen hiervan;
 • adviseert over en beoordeelt het financieel jaarverslag en de kwartaalrapportages en is verantwoordelijk voor het proces tot het opstellen hiervan;
 • bewaakt binnenkomende en uitgaande geldstromen;
 • vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden;
 • adviseert het management bij verzekeringen, fiscale- en juridische zaken.

Functieprofiel bestuurslid

Doel: een algemeen bestuurslid zit in het bestuur en heeft geen vastgestelde bestuursfunctie. Kennis en ervaring met een gewenst specialisme als aanvulling op de bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben de voorkeur.

Takenpakket:

 • neemt actief deel aan het bestuur;
 • bepaalt mee met het door bestuur gevormde beleid;
 • assisteert binnen het bestuur en vult het bestuur aan met bijvoorbeeld kennis over en ervaring met HRM of (fiscale) wet- en regelgeving;
 • vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid.